หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงแนวทาง การกู้ยืมเงินสำหรับนิสิตผู้กู้ยืมวิทยาลัยการศึกษา ภาคเรียนที่ 3

 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 - 19.00 น. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสตและนิสิตพิการ ชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับนิสิตผู้กู้ยืมวิทยาลัยการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิตได้สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมภูกามยาว (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา


103   21/3/2566 11:30:28   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment