บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
         วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย นางสาวปาริชาติ กันทวี เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกร่วมบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

1. นายวินัย ยี่เพ็ญ และนายธีระภัทร ทาตุการ วิทยากรอิสระ หัวข้อ “Growth Mindset ปรับเปลี่ยน ความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์การทำงาน”

2. ดร.อนุชา บุญเกษม นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หัวข้อ “หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ”

3. นางรุ่งวิษา คำบุรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “กรณีศึกษาการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐ”

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลัง และสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ระหว่างส่วนงาน/หน่วยงาน


85   21/3/2566 11:32:46   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment