บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 
          เมื่อวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมเสียงบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วย ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ นางสาวเนตรชนก ยศแก้ว นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์ รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต และ นายอิศรา อิศกุล และตัวแทนบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้อง UB 001 อาคาร99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


86   21/3/2566 11:34:36   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment