บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
          ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น.คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมต้อนรับ นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษาดูงานด้านทุนการศึกษา และการให้บริการสนับสนุนและช่วยเหลือสำหรับนิสิตพิการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และนำมาพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ทั้งนี้ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวถึง ภาพรวมการบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพนิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ แนะนำโครงสร้างกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ได้นำเสนอภาพรวมของงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ และนางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา ได้นำเสนอภาพรวมของงานทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา88   21/3/2566 11:36:43   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment