บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

 
       เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ ดังนี้

1. นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ นำเสนอการพัฒนางานด้านสุขภาวะนิสิต ชื่อผลงาน Mental Health Care มหาวิทยาลัยพะเยา

2. นางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา นำเสนอ Best practices ชื่อผลงาน การพัฒนาวินัยและความรับผิดชอบในการคืนเงินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


99   21/3/2566 11:44:58   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment