กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 
           เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พบปะและมอบนโยบายงานภายในกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เพื่อแจ้งสรุปผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และวางแนวทางการปรับปรุง พร้อมติดตามผลการประเมินของบุคคลในหน่วยงาน (IIT) การประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน (EIT) และวิเคราะห์การจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน (OIT) ที่เผยแพร่ลงบน website ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมภิบาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “NO GIFT POLICY : งดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล”


99   21/3/2566 11:48:21   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment