บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วย ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์ รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต นางสาวเนตรชนก ยศแก้ว และนายอิศรา อิศกุล และตัวแทนบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้อง UB 002 9 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
94   21/3/2566 11:51:43   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment