ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ (reskill /upskill)

 
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมาย ดร.นรินทร์ นนมทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย ดร. กลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ (reskill /upskill) ณ โรงแรม IBIS Style Bangkok Ratchada เพื่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะได้นำแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดให้กับการกู้ยืมสำหรับหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ต่อไป


112   21/3/2566 11:59:58   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment