ประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองกิจการนิสิต

 
          เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ บุคลากรกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายงานให้ทั้ง 2 กองดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super kpi) และดำเนินการจัดทำข้อมูลOIT ตามเกณฑ์ ITA


234   22/3/2566 11:53:13   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment