บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Global Campuses Foundation

 
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Mr. James R. Tewksbury , Director of International Affairs, Global Campuses Foundation พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท และคุณยุทธพล ดำรงชื่นสกุล ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ องค์กรคนพิการทางการเคลื่อนไหว (Global Campuses Foundation) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการดูแลคนพิการในสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมความพิการ (Disability Culture) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกในการทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสาแบบข้ามผ่านข้อจำกัดทางร่างกาย ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ (DSS) เป็นผู้แทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการสนับสนุนการดูแลนิสิตพิการ การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตสำหรับนิสิตพิการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความพิการ (Disability Culture) ตลอดจนการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ Global Campuses Foundation อีกด้วย
101   27/3/2566 11:16:51   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment