บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น

 
         เมื่อวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย นายอภิเชษฐ ดูใจ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโรงแรม Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณวราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกร่วมบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
1. นายพีระ พิลาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเบญญาลัย หัวข้อ “อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” และ “การผลิตหนังสือ E-pub และการ Mark-up”
2. น.ส.รัตนภาภรณ์ ดีจันทึก หัวข้อ “การผลิตสื่อต้นฉบับด้วยวิธีการพิมพ์ Duxbury for windows, Tactile Graphics”
3. น.ส.อัญญานี อิ่มทะเล หัวข้อ “การผลิตสื่อภาพนูนด้วยโปรแกรม Tiger disign”
ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผลิตสื่อหรือดูแลนักศึกษาพิการทางการเห็นได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น99   27/3/2566 11:42:16   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment