ประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2566 (Child Health Supervision : พัฒนาการเด็กรอบด้าน)

 
          เมื่อวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม (Bio-psycho-social Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กรอบด้าน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นที่ พบบ่อย ลดปัญหา การกระทำรุนแรงต่อตนเอง ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยการฝึกอบรมทีมผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานใกล้ชิดเด็กและครอบครัว เพื่อทราบข้อมูลและความรู้อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย และพัฒนาทีมดูแลเด็กเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในจังหวัดร่วมกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กต่อไป
123   3/4/2566 11:21:34   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment