มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

 
           มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ และนายธีรวัฒน์ สมศรี นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต และผู้นำนิสิต ร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ในการประชุมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยาย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มบุคลากรด้านพัฒนานิสิต นักศึกษา และผู้นำนิสิต นักศึกษา ในหัวข้อ “Smart Campus Life” และร่วมกิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปีใหม่เมือง ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำนิสิต ผู้นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย277   20/4/2566 16:20:59   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment