โครงการอบรมแกนนำนิสิต Peer Counselor และสร้างเสริมสุขภาวะ ในกลุ่มผู้นำนิสิต

 
          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมแกนนำนิสิต Peer Counselor และสร้างเสริม สุขภาวะ ในกลุ่มผู้นำนิสิต ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะการสังเกต สอดส่องดูแลเพื่อนนิสิตผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิตแต่ละคณะ/วิทยาลัย รวมถึงได้ทราบหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการให้ความรู้ ด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาเบื้องต้น ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ คุณดุสิดา ภูมีศรี นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยคุณปัทมพร กันทวี นักจิตวิทยา โรงพยาบาลดอกคำใต้ และคุณพรรณี ศรีวิชัย นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ใจ
ช่วงภาคบ่ายให้ความรู้เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ พญ. กิตติยา ไทยธวัช พร้อมด้วยพว.พยนต์ ดวงทิพย์ นฉพ.จาริญา ธณบริบูรณ์ นฉพ.คุณิตา ไชยวงค์ และพว.ภัทราพร กันหา จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ อีกทั้ง สามารถทำแบบทดสอบความรู้และสอบปฏิบัติ ผ่านทุกคนอีกด้วย223   15/5/2566 15:55:53   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment