โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3)

 
         นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3) โดยความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข แบ่งช่วงระยะเวลาอบรมดังกล่าว ดังนี้
         Module 1 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Adolescent Counseling) เป็นการอบรมด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning บนเว็บไซต์ www.Thaiteentraining.com ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 13 – 23 มกราคม 2566
         Module 2 เรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี
         Module 3 เรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน (Supervision) ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ


348   19/5/2566 15:40:50   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment