งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS ประจำปีการศึกษา 2566 (Disabilities Support Services)

 
          วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS ประจำปีการศึกษา 2566 (Disabilities Support Services) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับนิสิตพิการใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นางสาวปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ และนางสาววรรณวรี สีหะวงค์ ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นิสิตโครงการฝึกการทำงานระหว่างเรียนสำหรับนิสิตพิการตามมาตรา 35 ได้บรรยายเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา คนพิการที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับ นิสิตพิการตามความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผล และเรียนรู้การเป็นคนพิการใน ยุคดิจิทัลดาวน์โหลด application บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ตลอดจน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับนิสิตได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพตน และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้


295   8/6/2566 9:25:54   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment