โครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 5

 
          ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 5 ที่จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม M2 Waterside จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์กับการให้คำปรึกษานิสิตในที่ปรึกษาได้ และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติและระบบกลไกการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 37 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตประจำคณะ ทั้ง 18 คณะ โดยมี ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรหลัก รวมถึงคณะกรรมการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ทีม Heart UP) ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง อาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและนางสาวชญาภา สุนันทชัยกุล นักจิตวิทยาคลีนิกประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


226   23/6/2566 15:38:16   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment