มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิตนักศึกษาพิการ

 
          มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ พร้อมด้วยนางสาวปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิตนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2566 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมกล่าวแสดงเจตจำนงมอบนโยบายการดำเนินงานด้านคนพิการของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดให้มีการศึกษา ดูงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากศูนย์บริการนิสิตนักศึกษาพิการสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ (Disability Support Services Center: DSS) ในหัวข้อ “ความท้าทายของ DSSต่อการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพนิสิตนักศึกษาพิการสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานทำของนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา


167   29/6/2566 11:33:56   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment