บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผน พัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

 
          เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร บัวผัด หัวหน้างานธุรการ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ศิษ์เก่า ผู้นำนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย คุณโศรดากรณ์ พิมลา คุณศศิภา จันทรา บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 20 ปี กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข
          จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันทบทวน ความท้าทายและความได้เปรียบทางกลยุทธ์ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นหลักการ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อน การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2586 ต่อไปขอบคุณภาพและข่าวจากแผนงาน
173   29/6/2566 11:46:25   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment