โครงการอบรมเจรจาต่อรองช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจ

 
          ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการอบรมเจรจาต่อรองช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยามีความรู้ มีทักษะ ในการเจรจาต่อรองกับนิสิตในภาวะวิกฤตด้านจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนบริหารเหตุการณ์วิกฤตด้านจิตใจแบบบูรณาการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา แม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเทศบาลตำบลแม่กา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่กา และผู้จัดการหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัย (UP Dorm) โดยมี คุณประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลีนิก พร้อมด้วย คุณอาทิตยา สุดใจ นักสังคมสงเคราะห์ ประจำโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรหลัก รวมถึงดร.วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล และนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นทีมวิทยากรภาคสนามในการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์จริง อีกด้วย


289   21/7/2566 16:25:09   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment