บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร

 
          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่กองคลัง รับฟังข้อเสนอแนะพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกับบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดังนี้
1. แนวปฏิบัติการรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.1 กรณีกองคลังเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
1.2 กรณีส่วนงานเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินและดำเนินการในระบบ e-Donation
2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีการปรับปรุงและแก้ไข ดังนี้
1.1 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
1.2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
1.3 เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายขอเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
3. ประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบพบ/ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา
4. ประเด็นคำถาม/ตอบข้อสงสัย
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติด้านงานการเงินการคลังของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้


 ข่าวกองคลัง ภาพกองกิจการนิสิต
77   26/7/2566 16:09:09   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment