ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ หลักสูตร Canva

 
          เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ หลักสูตร Canva จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ CITCOMS UP ณ M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา โดยในหลักสูตรฯ ได้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยคุณธนาภา เนติวิวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรซึ่งได้มีการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้งาน Canva Presentation จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน (Power BI) สู่การนำเสนอในวิธีการและรูปแบบต่างๆ ด้วย Canva เช่น การลิ้งค์ข้อมูล การแสดงผลด้วยแผนภูมิภาพ การนำเข้าคลิปวิดีโอ และการตัดต่อภาพ เป็นต้น
ขอบคุณข่าว และภาพ จาก กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
88   26/7/2566 16:15:30   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment