บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร และโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

 
          เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวปาริชาต กันทวีี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบหน่วยบุคคล พร้อมด้วยนางพัชรินทร์ ขุ่ยคำ นักจิตวิทยาคลินิก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร และโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ได้ทราบถึงทิศทางและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงได้เรียนรู้ระบบการปฏิบัติงานทางด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

ขอบคุณภาพจากกองการเจ้าหน้าที่
86   26/7/2566 16:28:00   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment