บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน

 
          เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ (นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์) พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการวางกระบวนการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และแนวทางการพัฒนากระบวนการการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
44   18/9/2566 14:49:02   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment