กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
ได้รับความอนุเคราะห์ในการติดตั้งแบตเตอรี่รถกอล์ฟไฟฟ้า เพื่อใช้ในการให้บริการรับส่งนิสิตพิการ ระหว่างหอพักมหาวิทยาลัยและอาคารเรียน จากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการนำของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล และนิสิตประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบไปด้วย
             1. นาย ปุริชัย บุญเจือจันทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
             2. นาย เอกภพ เทพา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
             3. นาย กิตติพันธ์ วิเศษวรศักดิ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
            4. นาย สิทธิศักดิ์ แก่นเสน ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
            5. นาย ภาณุเดช ยาสี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้70   19/9/2566 16:11:00   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment