บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมกิจกรรม“กาดฮีลใจ #1”

 
          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม“กาดฮีลใจ #1” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้มอบหมายให้ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนางสาวธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “กาดฮีลใจ #1” และได้ร่วมเวทีเสวนากับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ในหัวข้อ “ฮีลใจวัยทีน Strong Together” รวมทั้งจัดตั้งบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษา ของศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ให้กับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ


41   21/9/2566 14:19:47   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment