บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต และคุณภาพนิสิต

 
          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตและคุณภาพนิสิต ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคุณภาพนิสิต มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านพัฒนาคุณภาพนิสิตตามภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้านกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และ ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ เป็นวิทยากรบรรยาย และ Workshop ในหัวข้อ EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพนิสิต


49   21/9/2566 14:45:25   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment