ประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต

 
          เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดการประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายงานให้กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และดำเนินการจัดทำข้อมูลOIT ตามเกณฑ์ ITA รวมทั้งปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


49   22/9/2566 16:31:39   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment