ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีตานตอด ประจำปี 2566

 
         เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลาง และนิสิตองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีตานตอด ประจำปี 2566 และได้รับเกียรติจาก พระอาจาย์สมพงษ์ รตนวณโณ วัดป่าพระอุบาลี พร้อม พระสมุห์จิรพงศ์ วรลาโภ เจ้าอาวาสวัดตุ่นใต้ และ พระเมธีวชิรคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีตานตอด ประจำปี 2566 เพื่อส่งมอบอาหารแห้ง แก่นิสิต ประชาชนตำบลแม่กา เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และเวลา 13.30 น.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ส่งมอบสิ่งของให้กับนิสิต ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย
         ปัจจุบัน ประเพณีตานตอด ยังมีให้พบเห็นอยู่บ้างในกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ชุมชนตำบลแม่กา นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมสืบสานและรู้จักประเพณีตานตอดให้คงอยู่ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ร่วมกับ ชุมชนตำบลแม่กา ภายใต้โครงการศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัย วัด และชุมชนตำบลแม่กา
         ในวันดังกล่าว กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นายอภิเชษฐ์ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์ รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ รวมถึงตัวแทนนิสิตที่ได้รับทุนสวัสดิการหอพัก และตัวแทนนิสิตพิการ รับมอบอาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูป จึงขอแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดโครงการดี ดี มา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพและข่าว จากงานสื่อสารองค์กร กองกลาง

     แชร์ facebook      แชร์ Twitter 
Tag
SDG 1    SDG17   

1305   17/11/2566 13:40:41   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment