บุคลากรกองพัฒน เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 
          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย ดร.กลางวารี ไชยวุฒ หัวหน้างานทุนการศึกษา และนางสาวเนตรชนก ยศแก้ว เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 หัวข้อ"เทคนิคการทำวิจัย การทำงานเชิงวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีี โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพมีทักษะในการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งบุคลากรสายสนับสนุน และองค์กร
          โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 จัดอบรมระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 138 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบไปด้วย
(1) กลุ่มงานวิจัย การวิจัยและพัฒนา จำนวน 52 คน
(2) กลุ่มงานวิเคราะห์ จำนวน 48 คน
(3) กลุ่มคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 38 คน
          ทั้งนี้ จากการที่ ปขมท. ได้จัดค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุนมาแล้ว 10 ครั้ง พบว่าหลังจากการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน มากได้มีผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการ และได้เลื่อนระดับเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเป็นจำนวนมาก445   17/11/2566 13:53:38   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment