รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ ระดับอุดมศึกษา

 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน มอบโดยปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>  1824   29/3/2567 15:27:43   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment