"Undergraduate Scholarships"

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา รู้คุณค่าของเงินทุน

บริการและการช่วยเหลือ สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า

มหาวิทยาลัยพะเยา มีทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา เงินทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่เดือดร้อน ซึ่งแบ่งเป็นทุนรายเดือน รายปี ทั้งนี้ แบ่งประเภทการให้ทุนการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความประสงค์ของผู้ให้ทุน ได้แก่ การให้ทุนแบบต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และแบบไม่ต่อเนื่อง

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา :

ทุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment