"Fitness and Recreation Facilities"

บรรยากาศดี มีกิจกรรมทำ นำพาสุขภาพดี ที่สนามกีฬา

บริการสระว่ายน้ำ สนามกีฬา และพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย

สนับสนุนการพัฒนาการกีฬา และส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิต บุคลากร ที่ใช้บริการพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการดูแลจัดการให้บริการสนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ในการเสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการ รวมถึงการสนับสนุนการให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ และการเรียนการสอน ของนิสิต บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

สนามกีฬาในร่ม :

บริเวณภายในอาคารสงวนเสริมศรี

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment