• อยู่ฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา
 • SMART Student with Disabilities

  งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ หรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support Services มีภาระหน้าที่ด้านบริการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับนิสิตพิการ ได้แก่ การบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่ช่วยให้นิสิตที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตพิการ และจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งใจไว้ ซึ่งบริการสนับสนุนทางการศึกษาจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทความความพิการเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม 6297
 • กยศ. ให้โอกาส ให้อนาคต
 • Digital Student Loan Fund System

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการครองชีพ ระหว่างศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา การกู้ยืมจะทำผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) โดยกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์, ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ, ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ, และลักษณะที่ 4 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม กยศ.ม.พะเยา ระบบ DSL ระบบ UP Quality 6270-2
 • เพิ่มโอกาสทางการศึกษา รู้คุณค่าของเงินทุน
 • Undergraduate Scholarships

  มหาวิทยาลัยพะเยา มีทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา เงินทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่เดือดร้อน ซึ่งแบ่งเป็นทุนรายเดือน รายปี ทั้งนี้ แบ่งประเภทการให้ทุนการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความประสงค์ของผู้ให้ทุน ได้แก่ การให้ทุนแบบต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และแบบไม่ต่อเนื่อง

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม ทุนการศึกษา 6273
 • สนับสนุนการศึกษา แบ่งเบาปัญหาอุบัติเหตุ ช่วยเหลือเหตุภัยธรรมชาติ
 • Student Welfare Fund

  สนับสนุนทุนการศึกษาและช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยและความเจ็บป่วยทางกาย ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสภาพนิสิตอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และติดตาม รับเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อนิสิต / หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย / ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม 6279
 • อยู่ และเรียนอย่างปลอดภัย เราใส่ใจคุณภาพชีวิตนิสิตนอกชั้นเรียน
 • Student Dormitory

  ให้บริการและสวัสดิการนิสิตทุกชั้นปีที่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนนิสิตต่างคณะวิชา/วิทยาลัย และหอพักเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้เป็นนิสิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปเป็นสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทรัพยากรที่พึงประสงค์ของประเทศในอนาคตต่อไป รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ว่า “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Wellness and Happiness) โดยจะแบ่งประเภทหอพักออกเป็น 2 กลุ่ม คือ "กลุ่มหอพัก มพ." คือ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคารชั้นเดียว "กลุ่มหอพัก UP Dorm" คือ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร 4 ชั้น

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม จองหอพักนิสิต ติดตามพัสดุไปรษณีย์ 6274
 • การแจ้งย้ายเข้า - ออก จากทะเบียนบ้าน
 • Student Civil Registration

  มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้นิสิตแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามระบบทะเบียนบ้านที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้นิสิตสามารถย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมได้เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อนิสิต / หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย / ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การแจ้งย้าย มี 2 วิธี ได้แก่ 1.) การแจ้งย้ายปลายทาง ผู้ปกครองนิสิตและนิสิตใหม่จะต้องเดินทางมาที่อำเภอเมืองพะเยา เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนที่ดูแลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา เพื่อขอแจ้งย้ายเข้าบ้านเลขที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ 2.) การแจ้งย้ายจากที่ทำการทะเบียนราษฎร์ต้นทาง ซึ่งจะได้เอกสาร ท.ร.6 ตอนที่ 1 และ 2 ให้นิสิตนำเอกสาร ใบ ท.ร.6 ตัวจริง ทั้ง 2 ตอน ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนราษฎร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามวันและเวลาที่กำหนด ณ จุดรายงานตัวในวันเข้ารายงานตัวเข้าหอพัก

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม 6276
 • บรรยากาศดี มีกิจกรรมทำ นำพาสุขภาพดี ที่สนามกีฬา
 • Fitness and Recreation Facilities

  สนับสนุนการพัฒนาการกีฬา และส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิต บุคลากร ที่ใช้บริการพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการดูแลจัดการให้บริการสนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ในการเสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการ รวมถึงการสนับสนุนการให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ และการเรียนการสอน ของนิสิต บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม 6275
 • สุขภาพจิตดี เรียนรู้ได้ ใช้ชีวิตอย่างมีสุข
 • Counseling Center

  ศูนย์ให้คำปรึกษามีภารกิจในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดให้มีการบริการ ดังนี้ การให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาคลินิก การประเมินสุขภาพจิตโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การผ่อนคลายความเครียดโดยใช้คลื่นเสียงบำบัด การนวดผ่อนคลายด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม ศูนย์ให้คำปรึกษา UP Counseling 6265
 • สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต
 • Health Promotion Services

  ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และคุ้มครองผู้บริโภคในระดับต้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ พร้อมทั้งตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม 6268
 • งานดี มีรายได้ระหว่างเรียน มุ่งเน้นการศึกษา
 • Career Guidance Center

  ให้บริการและพัฒนานิสิตในด้านการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน จัดให้นิสิตได้รับประสบการณ์การทํางานจากการหารายได้ระหว่างเรียน การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเปิดโลกทัศน์ความเป็นสากลแก่นิสิตในการวางแผนชีวิตการทํางาน

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม แนะแนวอาชีพ 6266
 • เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
 • TO BE NUMBER ONE Club

  ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2559 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ดีเด่น) ในปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา กำลังรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
  “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ ด้วยการทำงานขององค์กรใด องค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กร ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง” : พระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อคราวเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

  กฎระเบียบ แบบฟอร์ม ชมรม 6266

  University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment