The President And Administrative Board

ผู้บริหาร

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

We Are DSQ Team

บุคลากร กองพัฒน

คู่มือปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
Department of Administration

งานธุรการ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มีงานธุรการคอยให้บริการ ประสานงาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ลักษณะงานที่งานธุรการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ รวมถึง รวบรวมข้อมูลและสถิติ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน ประกอบด้วย ด้านสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงินและบัญชี การพัสดุ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การจัดระบบงาน รวมทั้ง ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

สุภาพร บัวผัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างาน
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6263
ปาริชาต กันทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคคล, การเงิน
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6264
กชพร เขื่อนเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พัสดุ
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6261
รักชนู พรหมณะ

นักวิชาการศึกษา

สารบรรณ, ประชาสัมพันธ์
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6262
ยุทธพงษ์ วัฒนาพร

คนงานรายเดือน

สารบรรณ, ประชาสัมพันธ์
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6260
Department of Student Quality of Life Promotion

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต ปฏิบัติงานตามนโยบายและทิศทางการการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ การบริหารจัดการระบบ กลไก และแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน กลยุทธ์ที่ 6 (UP Identity) พัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการที่ 2 : Happiness & Wellness ส่งเสริมให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข (อยู่และเรียนอย่างมีความสุข) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพ หอพัก และสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและนันทนาการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สมพงษ์ จันทร์พิมพ์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างาน
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6279
ตฤณ ธุรพ่อค้า

นักวิชาการศึกษา

กองทุนเพื่อนิสิต, กีฬา
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6278
สุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์

นักวิชาการศึกษา

หอพัก
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6276
อิศรา จติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หอพัก
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6274
อัญชลี อุดใจ

นักวิชาการศึกษา

กีฬาและนันทนาการ
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6277
ณัฐชัย อ่อนนวล

นักวิชาการศึกษา

กีฬาและนันทนาการ
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6275
นิรุตต์ ใฝ่จิต

ช่างเทคนิค

บริการนิสิต
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6269
อำนวย เฉพาะธรรม

ช่างเทคนิค

บริการนิสิต
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6269
สมเพ็ชร เมืองมา

คนงานรายวัน

บริการนิสิต
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6269
เจียมรัตน์ มาฟู

คนงานรายวัน

บริการนิสิต
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6269
ณัฐพงษ์ คำปันติ๊บ

คนงานรายวัน

บริการนิสิต
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6269
เดชา วิวาสุข

คนงานรายวัน

บริการนิสิต
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6269
Department of Students with Disabilities Development

งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ

งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support Services มีภาระหน้าที่ด้านบริการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับนิสิตพิการ ได้แก่ การบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่ช่วยให้นิสิตที่มีความพิการ สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตพิการ และจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งใจไว้ ซึ่งบริการสนับสนุนทางการศึกษาจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทความความพิการเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

อภิเชษฐ ดูใจ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างาน
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6297
ปริตา เจริญสิน

นักวิชาการศึกษา

พัฒนานิสิตพิการ
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6297
Department of Scholarships

งานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ นิสิตเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เงินทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่เดือดร้อน ซึ่งแบ่งเป็นทุนรายเดือน รายปี ทั้งนี้ แบ่งประเภทการให้ทุนการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ ตามความประสงค์ของผู้ให้ทุน ได้แก่ การให้ทุนแบบต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และแบบไม่ต่อเนื่อง และยังมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้แก่ นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษาอย่างทั่วถึง และสามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา

กลางวารี ไชยวุฒิ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างาน
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6271
วาสนา ไชยวงศ์

นักวิชาการศึกษา

กยศ., กรอ.
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6272
เนตรชนก ยศแก้ว

นักวิชาการศึกษา

กยศ., กรอ.
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6270
ดวงเดือน ยะนา

นักวิชาการศึกษา

ทุนการศึกษา
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6273
Counselling and Health Promotion Center

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ มีภารกิจในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมทั้ง ให้บริการและพัฒนานิสิตในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ การให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาคลีนิก การประเมินสุขภาพจิตโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การผ่อนคลายความเครียดโดยใช้คลื่นเสียงบำบัดการนวดผ่อนคลายด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม โดยทำร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา การจัดหางานเพื่อให้นิสิตมีรายได้ระหว่างเรียน และรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE

ธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างาน
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6265
พัชรินทร์ ขุ่ยคำ

นักจิตวิทยาคลินิก

ศูนย์ให้คำปรึกษา
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6267
วิชาญเมธ เจริญศัตรารักษ์

นักแนะแนว

แนะแนวอาชีพ,
TO BE NUMBER ONE
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6266
ภิญญดา ไชยยศ

นักวิชาการศึกษา

สร้างเสริมสุขภาวะ
โทร : 0 5446 6666 ต่อ 6268

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment