Indoor Sports Field

สนามกีฬาในร่ม : บริเวณภายในอาคารสงวนเสริมศรี

Outdoor Sports Field # Zone 1

สนามกีฬากลางแจ้ง : ฝั่งทิศเหนือ ของอาคารสงวนเสริมศรี

Outdoor Sports Field # Zone 2

สนามกีฬากลางแจ้ง : ฝั่งทิศตะวันตก ของอาคารสงวนเสริมศรี

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment