UNIVERSITY OF PHAYAO WORLD RANKINGS

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยพะเยา

EP.1 THE Impact Rankings

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม และชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)

EP.2 Scimago Institution Rankings (SIR)

การจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านงานวิจัย (Research) 2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) และ 3.ด้านสังคม (Societal)

EP.3 Webometrics Ranking of World University

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย พัฒนาโดยกลุ่มนักวิจัยไซเบอร์แลป สภาแห่งชาติประเทศสเปน ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเนื้อหาบนเว็บ ภายใต้หลักการที่เชื่อว่า “เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ (Web Publications)”

upranking.up.ac.th
Learning & Growth Perspective

การมีส่วนร่วมเพื่อให้อันดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้น

"Measures that Drive Performance"

People

กลุ่มด้านสังคม / ความเป็นอยู่ของผู้คน

เป้าหมายในกลุ่มนี้อยากให้เราทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี : ทุกคนต้องมีรายได้ มีอาหารที่ดี สุขภาพดี เข้าถึงการศึกษาที่ดี และทุกเพศได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่

Prosperity

กลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง

เป้าหมายนี้อยากเห็นทุกคนมีงานที่มั่นคง สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด อินเตอร์เน็ต รถสาธารณะที่ดีในราคาไม่แพง ไม่ถูกเอาเปรียบ เลือกปฏิบัติ

Partnership

กลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายนี้อยากให้ทุกประเทศร่วมกันแก้ไขปัญหา ระดับโลกด้วยไปด้วยกัน

การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สังกัดกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน กองพัฒน

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน กองพัฒน

สถิติการรับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงปม. 2566

สถิติการรับเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงปม. 2565

การวิเคราะห์ผลการประเมิน UP-ITA ในรอบปีที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

กรอบแนวทางการดำเนินงาน ฯ ระดับมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อน ฯ ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการที่กำหนดไว้

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment