คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ สำหรับผู้ขอรับบริการ

>> คู่มือการขอรับบริการด้านกายภาพ :
• หอพัก

การจองหอพักออนไลน์ และการรายงาตัวเข้าหอพักนิสิต

การสมัครขอทุนสวัสดิการหอพัก

การโอนย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามหาวิทยาลัย

การแจ้งซ่อมหอพัก

การขอความช่วยเหลือ กรณีนิสิตหอพักเจ็บป่วยฉุกเฉิน

• สนามกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมด้านสุขภาพและนันทนาการ

การขอยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา

>> คู่มือการขอรับบริการด้านทุนการศึกษา :
• กยศ.

การสมัครขอรับทุน กยศ./กรอ.

การขอรับชั่วโมงจิตอาสา กยศ.

• กองทุนเพื่อนิสิต

การขอรับเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ

การขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัย ความเดือดร้อนต่างๆ

การขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพลภาพ

การขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

การขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยทางกาย

การสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)

การขอรับชั่วโมงทุนการศึกษา

• ทุนสนับสนุนนิสิตพิการ

การขึ้นทะเบียนนิสิตพิการใหม่

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ในระดับปริญญาตรี

การขอรับบริการจัดทำแผนการรับบริการเฉพาะบุคคล (ISP)

>> คู่มือการขอรับบริการด้านการให้คำปรึกษา :
• สุขภาพกาย

การขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีนิสิตตั้งครรภ์

• สุขภาพจิต

การขอรับบริการศูนย์ให้คำปรึกษา

การขอรับบริการ Relaxation room

การขอความช่วยเหลือกรณีประสบภาวะวิกฤตด้านจิตใจ

• แนะแนวอาชีพ

การสมัครงานระหว่างเรียนของนิสิต

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment