ร่วมบริจาคสมทบทุน กองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกบูธมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี 67

โครงการเชื่อมความสัมพันธ์มอบความห่วงใยให้นิสิตพิการและครอบครัว

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก

รับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธิ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนิสิตที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการสึกษา 2566 (ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน)

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดจองหอพัก และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครนิสิตทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพสำหรับนิสิตพิการและนิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการ

ประกาศ ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2566

กิจกรรม “กยศ. และกอช. ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต”และ โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) “อนาคตทางการเงินสดใสได้ ด้วยการออมเงินในวันนี้”

โครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 5

ประกาศผลคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์"

งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS ประจำปีการศึกษา 2566 (Disabilities Support Services)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา(UP DORM)

โครงการอบรมแกนนำนิสิต Peer Counselor และสร้างเสริมสุขภาวะ ในกลุ่มผู้นำนิสิต

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการตรวจเช็คคุณภาพ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา UP Dorm

กำหนดการจองหอพักนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับผู้ประเมินภายในของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงแนวทาง การกู้ยืมเงินสำหรับนิสิตผู้กู้ยืมวิทยาลัยการศึกษา ภาคเรียนที่ 3

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาเข้าพบปะนิสิตเพื่อแจ้งสิทธิการจ้างงานตามมาตรา 35  (การส่งเสริมการจ้างงานระหว่างเรียนนิสิตพิการ)

เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บุคลากรกองพัฒน เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต

สรุปผลโครงการ BMI Challenge กองพัฒน

ปรับค่า BMI ด้วยกิจกรรม 5 ส ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ประชุมติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองกิจการนิสิต

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางตรวจมาตรฐาน สนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์แบบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีตานตอด ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการดูเเลสุขภาพจิตนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2566

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วม กิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566

ประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023”

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต และคุณภาพนิสิต

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมกิจกรรม“กาดฮีลใจ #1”

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตเข้าร่วม สภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร และโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ หลักสูตร Canva

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร

โครงการอบรมเจรจาต่อรองช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุนทรียด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต : UP PRIDE & PROUD “Born to be Pride”

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ หลักสูตร Power BI

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผน พัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิตนักศึกษาพิการ

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่เฮาฮักล้านนา ร่วมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนลดการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3)

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทย พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

ประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2566 (Child Health Supervision : พัฒนาการเด็กรอบด้าน)

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วม"กิจกรรม ม.พะเยาจิตอาสา" กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Global Campuses Foundation

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ (reskill /upskill)

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือนิสิตหลักสูตรแพทย์แผนจีนให้กับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่ไม่สามารถกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น

บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมคณะกรรมการดูแลการตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนของนิสิต

เข้าร่วมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดจองอาคารห้องพัก UP Dorm สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment